Обучение на деца и младежи

Повече от четвърт век УАСО работи за общество, подготвено за адекватна реакция при бедствия, аварии и катастрофи. Превенцията на негативните последици от природните бедствия и инциденти включва на първо място добрата информираност на населението и особено обучението и възпитанието сред подрастващите. Ежегодно членовете на Отряда организират обучения по първа помощ, безопасно поведение в планината, действия при бедствия, аварии и катастрофи сред деца и младежи, подпомагат училищните ръководства при провеждането на демонстрации по спасяване и учебни евакуации.