Радиокомуникации

Днес така сме свикнали със своя GSM, че дори е трудно да си представим живота без мобилните комуникации. А едно голямо природно бедствие или инцидент лесно може да доведе до сериозни повреди в инфраструктурата, отпадане на енергозахранването и прекъсване на  комуникациите. Опитът ни по време на борбата с горските пожари също показва, че в редица планински и трудно достъпни райони и при нормални условия липсва покритие или връзката е несигурна. Всичко това налага по време на спасителни дейности подсигуряването и на резервни канали за обмен на информация. Затова членовете на УАСО полагат системни усилия да повишават своите теоретични и практически знания и умения в областта на радиокомуникациите.

Галерия